Прометейские проблемы к началу Второй мировой войны: взгляд германского дипломата Ф. фон Папена

Салават Исхаков

[текст первоначально опубликован в: 
"Nowy Prometeusz" nr 13 i 14, listopad 2019, ss. 161-176]

В научной литературе, посвященной прометейскому движению, заметно сильное влияние современных межгосударственных отношений, различных идеологий, а также внутренней ситуации, особенно в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Прометейское движение, как показывает современная историография, по-разному трактуется историками из ряда стран. Например, на взгляд Г. Мамулиа (Франция), это движение, с одной стороны, на основе координации всех нерусских эмигрантских антибольшевистских организаций имело своей целью воспрепятствовать внешнеполитической экспансии Кремля, с другой — это было движение всех без исключения народов, угнетаемых Россией.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ В PDF

Nowa Polityka Wschodnia – Niemcy wobec obszaru postradzieckiego i możliwości współpracy niemiecko-polskiej

Cornelius Ochmann

[niniejszy tekst pierwotnie opublikowany został w:
"Nowy Prometeusz" nr 1, październik 2011, ss. 39-53]

Gdy przed 20 laty 17.6.1991 zjednoczone Niemcy i niepodległa Polska podpisywały „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“[1] sytuacja geopolityczna Europy zdominowana była jeszcze przez konflikt Wschód-Zachód. W Europie Zachodniej państwa EWG negocjowały Traktat z Maastricht – kładły podwaliny pod Unię Walutową i zacieśniały współpracę w obszarach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W Europie Wschodniej Michaił Gorbaczow, jako prezydent reformował osłabiony Związek Radziecki, walczył z kryzysem gospodarczym i rozwiązywał Układ Warszawski. W sierpniu 1991 pucz wiceprezydenta ZSRR Janajewa zapoczątkował rozpad Związku Radzieckiego, który formalnie został rozwiązany 31.12.1991. Zmiany geopolityczne, które ogarnęły nie tylko obszar byłego ZSRR ale całą północną półkulę od Vancouver do Władywostoku zmieniły układ polityczno-gospodarczy, który istniał przeszło 45 lat, od 1945 roku. Z

PEŁEN TEKST ARTYKUŁU W PDF