Dla autorów

Wymogi formalne publikacji w czasopiśmie „Nowy Prometeusz”
1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.
2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „Nowy Prometeusz” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.
4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: nowy.prometeusz@domkaukaski.org (w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst musi mieć w środku śródtytuły, przypisy literaturowe dolne,rysunki i tablice są dozwolone.
5. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej czasopisma procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około dwóch miesięcy od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się do 6 miesięcy – zależnie od działu i kolejki tekstów oczekujących na publikację.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie streszczenia tekstu (ok. pół strony).
8. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.
10.  Redakcja zobowiązuje Autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
11.  Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
12.  Każdy z autorów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie ghostwriting i guestauthorship.

Informacja w kwestii ghostwriting:

Redakcja czasopisma „Nowy Prometeusz” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj